දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Cement Block Gal Making Machine

Cement Block Gal Making Machine

 • Kottawa
₨. 65,000
Heidelberg GTO 46 Offset Printing Machine

Heidelberg GTO 46 Offset Printing Machine

 • Kandy
₨. 1,150,000
Hasitha Concrete Works - Nittambuwa

Hasitha Concrete Works - Nittambuwa

 • Nittambuwa
Power Press (12 Ton)

Power Press (12 Ton)

 • Homagama
₨. 490,000
Block Gal Supply - Kuliyapitiya

Block Gal Supply - Kuliyapitiya

 • Kuliyapitiya
Stone Mill Machine(ගල් මෝලක මැෂින්)

Stone Mill Machine(ගල් මෝලක මැෂින්)

 • Galle
₨. 3,450,000
Interlock Paving & Materials Supply - Gampaha,(Ja Ela)

Interlock Paving & Materials Supply - Gampaha,(Ja Ela)

 • Gampaha
60KVA Denyo 60ES Generator

60KVA Denyo 60ES Generator

 • Kottawa
₨. 3,950,000
River Sand Supply Rajagiriya,Kotte

River Sand Supply Rajagiriya,Kotte

 • Rajagiriya
Blockgal Supplier - Negombo

Blockgal Supplier - Negombo

 • Negombo
Protable Generator

Protable Generator

 • Alawwa
₨. 35,000
Electric Motors

Electric Motors

 • Kalutara
₨. 55,000
Offset Printing Services

Offset Printing Services

 • Boralesgamuwa
₨. 1,000
Equipments Set

Equipments Set

 • Galle
₨. 67,000
Cocount Oil Machine(පොල් තෙල් මෝලක්)

Cocount Oil Machine(පොල් තෙල් මෝලක්)

 • Kottawa
₨. 220,000
Wood Machine( ලී ඉරන මැෂින්)

Wood Machine( ලී ඉරන මැෂින්)

 • Batapola
₨. 3,500,000
Rajapaksha Titanium Materials

Rajapaksha Titanium Materials

 • Kiribathgoda
Bakery Equipment Set(බේකරි උපකරණ කට්ටලයත් විකිණීමට)

Bakery Equipment Set(බේකරි උපකරණ කට්ටලයත් විකිණීමට)

 • Hambantota
₨. 1,200,000
Steel Bender( කම්බි නමන බෙන්ඩර් මැෂිමක්)

Steel Bender( කම්බි නමන බෙන්ඩර් මැෂිමක්)

 • Polgahawela
₨. 675,000
Generators Rent - Colombo

Generators Rent - Colombo

 • Talawatugoda