දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
NURSING ASSISTANT & CAREGIVER COURSES

NURSING ASSISTANT & CAREGIVER COURSES

 • Ratnapura
Rs 80,000
Organ - Keyboard Classes (Home visit or Online)

Organ - Keyboard Classes (Home visit or Online)

 • Kandana
Rs 2,500
Organ - Keyboard Class (Home Visit or Online)

Organ - Keyboard Class (Home Visit or Online)

 • Kandana
Rs 2,500
ONLINE/HOME-VISIT (INDIVIDUAL) IELTS CLASSES FOR ACADEMICS & GENERAL

ONLINE/HOME-VISIT (INDIVIDUAL) IELTS CLASSES FOR ACADEMICS & GENERAL

 • Dehiwala
Rs 1,500
ONLINE/HOME-VISIT (INDIVIDUAL) ENGLISH - ELOCUTION CLASSES

ONLINE/HOME-VISIT (INDIVIDUAL) ENGLISH - ELOCUTION CLASSES

 • Dehiwala
Rs 1,500
Dancing Classes - Maharagama

Dancing Classes - Maharagama

 • Maharagama
Social Dancing / Party Dancing - Maharagama

Social Dancing / Party Dancing - Maharagama

 • Maharagama
NURSING ASSISTANT & CAREGIVER COYRSES

NURSING ASSISTANT & CAREGIVER COYRSES

 • Ratnapura
Rs 80,000
NURSING ASSISTANT & CAREGIVER COURCES

NURSING ASSISTANT & CAREGIVER COURCES

 • Ratnapura
Rs 80,000
LED Light Repair Technician COURSE - Nugegoda

LED Light Repair Technician COURSE - Nugegoda

 • Colombo 8
Rs 4,000
Diploma in Computer Hardware and Laptop Course - (கணினி வன்பொருள் படிப்பு)

Diploma in Computer Hardware and Laptop Course - (கணினி வன்பொருள் படிப்பு)

 • Colombo 8
Rs 4,000
Diploma in Computer Hardware and Laptop Course கணினி வன்பொருள் படிப்பு

Diploma in Computer Hardware and Laptop Course கணினி வன்பொருள் படிப்பு

 • Colombo 8
Rs 4,000
Certificate In Mobile Phone Repairing Technician - Part Time Nugegoda

Certificate In Mobile Phone Repairing Technician - Part Time Nugegoda

 • Nugegoda
Rs 4,000
MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

 • Colombo 8
Rs 4,000
ලංකාවේ විශාලතම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පන්තිය

ලංකාවේ විශාලතම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පන්තිය

 • Colombo 8
Rs 4,000
ARE YOU AFTER O/L'S OR A/L'S MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

ARE YOU AFTER O/L'S OR A/L'S MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

 • Colombo 8
Rs 4,000
නවකයන්ට සරල ගිටාර් වාදන පුහුනුව - Guitar Classes for Absolute Beginners

නවකයන්ට සරල ගිටාර් වාදන පුහුනුව - Guitar Classes for Absolute Beginners

 • Colombo 6
Rs 1,500
Wanted Teacher for Otisam Child

Wanted Teacher for Otisam Child

 • Athurugiriya
Rs 1,000
Wimal Driving School - Kurunegala

Wimal Driving School - Kurunegala

 • Kurunegala
Driving Schools in Nuwaraeliya

Driving Schools in Nuwaraeliya

 • Nuwara Eliya