දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
NURSING ASSISTANT & CAREGIVER COURCES

NURSING ASSISTANT & CAREGIVER COURCES

 • Ratnapura
₨. 80,000
LED Light Repair Technician COURSE - Nugegoda

LED Light Repair Technician COURSE - Nugegoda

 • Colombo 8
₨. 4,000
Diploma in Computer Hardware and Laptop Course - (கணினி வன்பொருள் படிப்பு)

Diploma in Computer Hardware and Laptop Course - (கணினி வன்பொருள் படிப்பு)

 • Colombo 8
₨. 4,000
Diploma in Computer Hardware and Laptop Course கணினி வன்பொருள் படிப்பு

Diploma in Computer Hardware and Laptop Course கணினி வன்பொருள் படிப்பு

 • Colombo 8
₨. 4,000
Certificate In Mobile Phone Repairing Technician - Part Time Nugegoda

Certificate In Mobile Phone Repairing Technician - Part Time Nugegoda

 • Nugegoda
₨. 4,000
MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

 • Colombo 8
₨. 4,000
ලංකාවේ විශාලතම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පන්තිය

ලංකාවේ විශාලතම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පන්තිය

 • Colombo 8
₨. 4,000
ARE YOU AFTER O/L'S OR A/L'S MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

ARE YOU AFTER O/L'S OR A/L'S MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

 • Colombo 8
₨. 4,000
නවකයන්ට සරල ගිටාර් වාදන පුහුනුව - Guitar Classes for Absolute Beginners

නවකයන්ට සරල ගිටාර් වාදන පුහුනුව - Guitar Classes for Absolute Beginners

 • Colombo 6
₨. 1,500
Wanted Teacher for Otisam Child

Wanted Teacher for Otisam Child

 • Athurugiriya
₨. 1,000
Wimal Driving School - Kurunegala

Wimal Driving School - Kurunegala

 • Kurunegala
Driving Schools in Nuwaraeliya

Driving Schools in Nuwaraeliya

 • Nuwara Eliya
Pre-school Gampaha/ Knowledge Way International

Pre-school Gampaha/ Knowledge Way International

 • Gampaha
Jayamina Japanese Language Institute Gampaha

Jayamina Japanese Language Institute Gampaha

 • Gampaha
Korean Classes Gampaha

Korean Classes Gampaha

 • Gampaha
Home Visit English Classes Gampaha

Home Visit English Classes Gampaha

 • Gampaha
Second Language Tamil

Second Language Tamil

 • Nugegoda
₨. 1,000
Maths Classes Galle by Chintha Hettiarachchi

Maths Classes Galle by Chintha Hettiarachchi

 • Galle
Law College Attorney-at-Law Exams/LLB (English Medium) Classes

Law College Attorney-at-Law Exams/LLB (English Medium) Classes

 • Nugegoda
₨. 1,100
Tamil Language Classes Colombo by Indika Fernando

Tamil Language Classes Colombo by Indika Fernando

 • Colombo 5