දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Tafe Rottery

Tafe Rottery

 • Tissamaharama
Rs 300,000
Nelundeniya Cinnamon Plant Nursery

Nelundeniya Cinnamon Plant Nursery

 • Galigamuwa
හොදම තත්වයෙන් යුතු කෘෂි උපකරණ

හොදම තත්වයෙන් යුතු කෘෂි උපකරණ

 • Hambantota
Rs 60,000
Agriculture Equipments( කෘෂි උපකරණ හොදම තත්වයේ)

Agriculture Equipments( කෘෂි උපකරණ හොදම තත්වයේ)

 • Hambantota
Rs 60,000
අඔ ගසක් ඇත(0723330710)

අඔ ගසක් ඇත(0723330710)

 • Ja-Ela
Matador Harvester

Matador Harvester

 • Hettipola
Rs 3,500,000
Kubota AC 70 Harvester

Kubota AC 70 Harvester

 • Hingurakgoda
Rs 2,000,000
Mint Tea

Mint Tea

 • Hikkaduwa
Rs 895
Ginger Tea

Ginger Tea

 • Kandy
Rs 650
Green Tea

Green Tea

 • Ratmalana
Rs 1,450
SUMO Harvester Machine

SUMO Harvester Machine

 • Bulathsinhala
Rs 33,550,000
Tea Plant (තේ පැල)

Tea Plant (තේ පැල)

 • Galle
Rs 35
කහ කුඩු සහ වියලි කහ

කහ කුඩු සහ වියලි කහ

 • Gampaha
Rs 2,200
Kubota DC-68G Harvester

Kubota DC-68G Harvester

 • Puttalam
Rs 1,500,000
Kubota Harvester

Kubota Harvester

 • Homagama
Rs 750,000
ඇසෝලා [Azolla]

ඇසෝලා [Azolla]

 • Ibbagamuwa
Rs 350
Massey Ferguson IMT Tractor 1983

Massey Ferguson IMT Tractor 1983

 • Bulathsinhala
Rs 375,000
Mubota 220 Harvester

Mubota 220 Harvester

 • Anuradhapura
Rs 950,000
Mubota Harvester

Mubota Harvester

 • Medawachchiya
Rs 1,125,000
වල්ලපට්ට පැල

වල්ලපට්ට පැල

 • Hakmana
Rs 1,500