දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Driver - Hambantota

Driver - Hambantota

 • Hambantota
Rs 1,000
සහකාර නිලධාරිවරයෙකු අවශ්‍ය කරතිබේ

සහකාර නිලධාරිවරයෙකු අවශ්‍ය කරතිබේ

 • Galle
වෙළද සේවිකා - ගාල්ල

වෙළද සේවිකා - ගාල්ල

 • Galle
Driver & Helper

Driver & Helper

 • Hambantota
Rs 500
VACANCI IN A TEMPLE(විහාරස්ථානයක කටයුතු සදහා සේවකයෙක් අවශ්‍යයි)

VACANCI IN A TEMPLE(විහාරස්ථානයක කටයුතු සදහා සේවකයෙක් අවශ්‍යයි)

 • Hambantota
Rs 35,000
සුන්දර යුරෝපයේ රැකියා අවස්තාවක් (පිටත්වීම මාස 02 කින්)

සුන්දර යුරෝපයේ රැකියා අවස්තාවක් (පිටත්වීම මාස 02 කින්)

 • Puttalam
විහාරස්ථානයක කටයුතු සදහා සේවකයෙක් අවශ්‍යයි

විහාරස්ථානයක කටයුතු සදහා සේවකයෙක් අවශ්‍යයි

 • Hambantota
Rs 30,000
Trained / Untrained Nurse - Kottawa

Trained / Untrained Nurse - Kottawa

 • Kottawa
LT Agro Services Agent - Kalutara

LT Agro Services Agent - Kalutara

 • Kalutara
Rs 300,000
මේසන් බාස්වරු හා අත් උදවුකරුවන් - කොළඔ 03

මේසන් බාස්වරු හා අත් උදවුකරුවන් - කොළඔ 03

 • Colombo 3
Rs 2,500
Communication Shop Work

Communication Shop Work

 • Kurunegala
රැකියා අවස්ථා

රැකියා අවස්ථා

 • Moratuwa
සේවක සේවිකාවන් - කිරිබත්ගොඩ

සේවක සේවිකාවන් - කිරිබත්ගොඩ

 • Kiribathgoda
Biriyaani Chef - Colombo 12

Biriyaani Chef - Colombo 12

 • Colombo 12
Fried Rice| Kottu Chef - Colombo 12

Fried Rice| Kottu Chef - Colombo 12

 • Colombo 12
Industrial (කාර්මික)

Industrial (කාර්මික)

 • Homagama
අලෙවි නිලධාරී

අලෙවි නිලධාරී

 • Gampaha
Rs 400,000
මේසන් බාස්වරු

මේසන් බාස්වරු

 • Gampaha
Rs 30,000
Bakery Chef - Galle

Bakery Chef - Galle

 • Galle
Rs 70,000
Press All Rounder - Giriulla

Press All Rounder - Giriulla

 • Giriulla