දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Bajaj RE 4 Strock Three Wheel 2010

Bajaj RE 4 Strock Three Wheel 2010

 • Hingurakgoda
₨. 680,000
Tata Dimo Batta

Tata Dimo Batta

 • Hingurakgoda
₨. 935,000
Mahindra Bolero Lorry 2016

Mahindra Bolero Lorry 2016

 • Medirigiriya
₨. 3,500,000
Mazda Brawny Crew Cab 1996

Mazda Brawny Crew Cab 1996

 • Polonnaruwa
₨. 2,990,000
Toyota Hilux 2007

Toyota Hilux 2007

 • Hingurakgoda
₨. 9,550,000
Isuzu Elf Lorry 1994

Isuzu Elf Lorry 1994

 • Polonnaruwa
₨. 3,425,000
Suzuki Swift Japan 2003

Suzuki Swift Japan 2003

 • Polonnaruwa
₨. 2,950,000
Komatsu PC30 Excavator with Bed

Komatsu PC30 Excavator with Bed

 • Hingurakgoda
₨. 3,200,000
KUBOTA AC 70 HARVESTER

KUBOTA AC 70 HARVESTER

 • Hingurakgoda
₨. 1,600,000
Ashok Leyland Comet Gold Lorry 2011

Ashok Leyland Comet Gold Lorry 2011

 • Hingurakgoda
₨. 5,500,000
ආඩි 14 1/2 ක ලොරියක යකඩ කුඩුවක්

ආඩි 14 1/2 ක ලොරියක යකඩ කුඩුවක්

 • Hingurakgoda
₨. 110,000
Isuzu Elf Lorry 1996

Isuzu Elf Lorry 1996

 • Hingurakgoda
₨. 3,600,000
TAFE 45DI Tractor 2016

TAFE 45DI Tractor 2016

 • Hingurakgoda
₨. 2,500,000
Tata Xenon Light Cab 2015

Tata Xenon Light Cab 2015

 • Hingurakgoda
₨. 2,800,000
Cladding Boards

Cladding Boards

 • Polonnaruwa
₨. 7,500
Rottweiler Puppy

Rottweiler Puppy

 • Polonnaruwa
₨. 55,000
Tata Dimo Batta Lorry 2019

Tata Dimo Batta Lorry 2019

 • Polonnaruwa
₨. 2,050,000
Kubota DC-70 Harvester

Kubota DC-70 Harvester

 • Medirigiriya
₨. 4,700,000
Bajaj CT100 2005

Bajaj CT100 2005

 • Hingurakgoda
₨. 148,000
Agrotech Eco Harvester Machine

Agrotech Eco Harvester Machine

 • Hingurakgoda
₨. 2,800,000