දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Nokia 105

Nokia 105

 • Ambalantota
₨. 1,500
Suzuki GN 125 2018

Suzuki GN 125 2018

 • Ambalantota
₨. 650,000
Import Rottweiler

Import Rottweiler

 • Hambantota
₨. 1,500,000
හොදම තත්වයෙන් යුතු කෘෂි උපකරණ

හොදම තත්වයෙන් යුතු කෘෂි උපකරණ

 • Hambantota
₨. 60,000
Agriculture Equipments( කෘෂි උපකරණ හොදම තත්වයේ)

Agriculture Equipments( කෘෂි උපකරණ හොදම තත්වයේ)

 • Hambantota
₨. 60,000
Isuzu 350 Lorry 1999

Isuzu 350 Lorry 1999

 • Tissamaharama
₨. 4,600,000
TOYOTA VITZ 2016 FOR SALE

TOYOTA VITZ 2016 FOR SALE

 • Hambantota
₨. 6,150,000
COMFORTABLE ROOMS FOR RENT AT SRI SHAHRUKH LAKE RESORT TISSAMAHARAMA

COMFORTABLE ROOMS FOR RENT AT SRI SHAHRUKH LAKE RESORT TISSAMAHARAMA

 • Tissamaharama
Driver & Helper

Driver & Helper

 • Hambantota
₨. 500
House with Land for Sale in Tissamaharama

House with Land for Sale in Tissamaharama

 • Tissamaharama
₨. 330,000
Bakery Equipment Set(බේකරි උපකරණ කට්ටලයත් විකිණීමට)

Bakery Equipment Set(බේකරි උපකරණ කට්ටලයත් විකිණීමට)

 • Hambantota
₨. 1,200,000
Samsung Galaxy 121 (Used)

Samsung Galaxy 121 (Used)

 • Hambantota
₨. 43,000
Tata Dimo Batta Ace Express 2016

Tata Dimo Batta Ace Express 2016

 • Tissamaharama
₨. 1,800,000
COMPRESSION

COMPRESSION

 • Hambantota
₨. 100,000
MILLING MACHINE

MILLING MACHINE

 • Hambantota
₨. 100,000
RADIAL DRILL

RADIAL DRILL

 • Hambantota
₨. 100,000
MINI LATH MACHINE

MINI LATH MACHINE

 • Hambantota
₨. 100,000
HEAVY DUTY LATH MACHINE

HEAVY DUTY LATH MACHINE

 • Hambantota
₨. 100,000
MILLING CUTTER AND TOOLS

MILLING CUTTER AND TOOLS

 • Hambantota
₨. 100,000
Bajaj Pulsar 150 2016

Bajaj Pulsar 150 2016

 • Tissamaharama
₨. 465,000