දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Tata Dimo Lokka Super Ace Lorry 2018

Tata Dimo Lokka Super Ace Lorry 2018

 • Kekirawa
₨. 2,630,000
Kubota 3408 2017

Kubota 3408 2017

 • Anuradhapura
₨. 2,250,000
House with Land for Sale in Anuradhapura

House with Land for Sale in Anuradhapura

 • Anuradhapura
₨. 5,500,000
Commercial Propertie for Sale in Anuradhapura

Commercial Propertie for Sale in Anuradhapura

 • Anuradhapura
₨. 7,300,000
පර්චස් 10ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

පර්චස් 10ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

 • Anuradhapura
Swaraj 855 Tractor 2020

Swaraj 855 Tractor 2020

 • Kekirawa
₨. 1,950,000
Ashok Leyland Bus 1993

Ashok Leyland Bus 1993

 • Anuradhapura
₨. 1,850,000
Tata Dimo Batta Lorry 2019

Tata Dimo Batta Lorry 2019

 • Kekirawa
₨. 1,950,000
Honda CD 125 1995

Honda CD 125 1995

 • Anuradhapura
₨. 300,000
TATA Dimo Batta 2019

TATA Dimo Batta 2019

 • Kekirawa
₨. 1,900,000
Mahindra Yuvo 575 Di 2020 Tractor

Mahindra Yuvo 575 Di 2020 Tractor

 • Kekirawa
₨. 2,850,000
Mahindra Yuvo 575 DI Tractor 2019

Mahindra Yuvo 575 DI Tractor 2019

 • Anuradhapura
₨. 3,500,000
Nissan Caravan Van 2000

Nissan Caravan Van 2000

 • Kekirawa
₨. 5,750,000
House with Land for Sale in Anuradhapura

House with Land for Sale in Anuradhapura

 • Anuradhapura
₨. 5,500,000
Toyota Prius 2010

Toyota Prius 2010

 • Eppawala
₨. 5,650,000
Bajaj RE Three Wheeler 2005

Bajaj RE Three Wheeler 2005

 • Eppawala
₨. 975,000
House for Sale in Anuradhapura

House for Sale in Anuradhapura

 • Anuradhapura
₨. 5,650,000
Van For Hire - Tambuttegama(Van Hire Service)

Van For Hire - Tambuttegama(Van Hire Service)

 • Tambuttegama
₨. 95
Shop for Sale in Anuradhapura(Kahatagasdigiliya)

Shop for Sale in Anuradhapura(Kahatagasdigiliya)

 • Anuradhapura
₨. 14,500,000
Tata Dimo Batta 2011

Tata Dimo Batta 2011

 • Anuradhapura
₨. 1,270,000