දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Make the Payment by

Online Fund Transfer,
Direct Deposit to

BOC

Account Holder: Ikman and Siyaluma Ads

Account No: 88166264

Branch: Hambantota

Sampath Bank

Account Holder: Ikman and Siyaluma Ads

Account No: 1104 1402 1590

Branch: Ambalantota

Send eZcash to

0778 544 700 or

0770 877 232

Send mCash to

0702 766 942.