දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Duplo MZ 770 Machine (Two Colour)

Duplo MZ 770 Machine (Two Colour)

 • Galle
Rs 490,000
Honda CD 125 2005

Honda CD 125 2005

 • Galle
Rs 450,000
Nissan ER10 1991

Nissan ER10 1991

 • Galle
Rs 500,000
Bajaj Pulsar 135 2012

Bajaj Pulsar 135 2012

 • Galle
Rs 230,000
Toyota Dolphin LH 172 Van 1999

Toyota Dolphin LH 172 Van 1999

 • Galle
Rs 8,400,000
Bajaj RE Three Wheeler 2004

Bajaj RE Three Wheeler 2004

 • Galle
Rs 535,000
Mahindra Maxi Truck 2007

Mahindra Maxi Truck 2007

 • Galle
Rs 1,275,000
Toyota Vios 2011

Toyota Vios 2011

 • Galle
Rs 6,250,000
Vibromex Vibrate Road Roller

Vibromex Vibrate Road Roller

 • Galle
Rs 5,200,000
JCB 3DX

JCB 3DX

 • Galle
Rs 4,750,000
Land for Sale in Galle

Land for Sale in Galle

 • Galle
Rs 4,000,000
TVS Scooty Pept 2012

TVS Scooty Pept 2012

 • Galle
Rs 215,000
Tata Dimo Batta ACE HT2 2022

Tata Dimo Batta ACE HT2 2022

 • Galle
Rs 2,975,000
Nissan Sunny 1993

Nissan Sunny 1993

 • Galle
Rs 1,850,000
සහකාර නිලධාරිවරයෙකු අවශ්‍ය කරතිබේ

සහකාර නිලධාරිවරයෙකු අවශ්‍ය කරතිබේ

 • Galle
Mahindra Maxi Bolero Truck 2008

Mahindra Maxi Bolero Truck 2008

 • Galle
Rs 12,750,000
වෙළද සේවිකා - ගාල්ල

වෙළද සේවිකා - ගාල්ල

 • Galle
Toyota RAV4 2000

Toyota RAV4 2000

 • Galle
Rs 3,500,000
Giant Cycles(Bicycle)

Giant Cycles(Bicycle)

 • Galle
Rs 1,350,000
Tata Dimo Batta Lorry 2016

Tata Dimo Batta Lorry 2016

 • Galle
Rs 1,650,000