දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Kubota Harvester

Kubota Harvester

 • Puttalam
Rs 1,700,000
Kia Carens 2003

Kia Carens 2003

 • Puttalam
Rs 2,900,000
Komatsu PC 60-5 Excavator 1998

Komatsu PC 60-5 Excavator 1998

 • Puttalam
Rs 1,750,000
Mitsubishi MS 120-8 Excavator 1998

Mitsubishi MS 120-8 Excavator 1998

 • Puttalam
Rs 2,850,000
114 KVA Generator

114 KVA Generator

 • Puttalam
Rs 2,900,000
Tata 1210 Lorry 1998

Tata 1210 Lorry 1998

 • Puttalam
Rs 575,000
Nissan Lorry 1996

Nissan Lorry 1996

 • Puttalam
Rs 3,400,000
New Holland 4710 Excel Tractor 2020

New Holland 4710 Excel Tractor 2020

 • Puttalam
Rs 3,300,000
Suzuki Maruti Zen 2006

Suzuki Maruti Zen 2006

 • Puttalam
Rs 1,850,000
Honda Fit Shuttle 2014

Honda Fit Shuttle 2014

 • Puttalam
Rs 6,600,000
සුන්දර යුරෝපයේ රැකියා අවස්තාවක් (පිටත්වීම මාස 02 කින්)

සුන්දර යුරෝපයේ රැකියා අවස්තාවක් (පිටත්වීම මාස 02 කින්)

 • Puttalam
Ashok Leyland Ecomet Two Kube Tipper 2017

Ashok Leyland Ecomet Two Kube Tipper 2017

 • Puttalam
Rs 6,000,000
Nissan Caravan NV350 2015

Nissan Caravan NV350 2015

 • Puttalam
Rs 15,000,000
Honda CB 125 Deluxe 2010

Honda CB 125 Deluxe 2010

 • Puttalam
Rs 390,000
Kubota DC-68G Harvester

Kubota DC-68G Harvester

 • Puttalam
Rs 1,500,000
Tata Dimo Batta 2015

Tata Dimo Batta 2015

 • Puttalam
Rs 1,775,000
Hero Hunk 2014

Hero Hunk 2014

 • Puttalam
Rs 270,000
Komatsu PC 30 Excavator

Komatsu PC 30 Excavator

 • Puttalam
Rs 1,650,000
Farm with Commercial Land for Sale in Puttalam

Farm with Commercial Land for Sale in Puttalam

 • Puttalam
Rs 19,000,000
Honda Grace 2015

Honda Grace 2015

 • Puttalam
Rs 6,325,000