දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Commercial Property for Sale in Monaragala

Commercial Property for Sale in Monaragala

 • Moneragala
Rs 1,500,000
Commercial Building for Sale in Anuradhapura

Commercial Building for Sale in Anuradhapura

 • Anuradhapura
Rs 27,500,000
ලී මෝල සමග ඉඩම විකිණිමට - හොරණ

ලී මෝල සමග ඉඩම විකිණිමට - හොරණ

 • Horana
Rs 20,000,000
Holiday Resort Sale in Kataragama

Holiday Resort Sale in Kataragama

 • Kataragama
Rs 22,000,000
Commercial Property for Rent in Battaramulla

Commercial Property for Rent in Battaramulla

 • Battaramulla
Rs 40,000
Guest House with Garden for Sale in Elpitiya

Guest House with Garden for Sale in Elpitiya

 • Elpitiya
Rs 8,500,000
Commercial Land for Sale at Hanwella

Commercial Land for Sale at Hanwella

 • Hanwella
Rs 6,000,000
දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට - හෙටිටිපොල

දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට - හෙටිටිපොල

 • Hettipola
Rs 9,000,000
Hotel for Sale in Mirissa

Hotel for Sale in Mirissa

 • Weligama
Rs 20,000,000
Building Space for Sale in Rajagiriya

Building Space for Sale in Rajagiriya

 • Rajagiriya
Rs 3,600,000
Building for Sale in Kesbewa

Building for Sale in Kesbewa

 • Kesbewa
Rs 38,000,000
Commercial Property for Sale in Kurunagala

Commercial Property for Sale in Kurunagala

 • Kurunegala
Rs 14,000,000
Laundry for Sale in Bellanthara

Laundry for Sale in Bellanthara

 • Boralesgamuwa
Rs 2,800,000
Lover and Bookshop for Sale in Kottawa

Lover and Bookshop for Sale in Kottawa

 • Kottawa
Rs 3,000,000
Hotel for Sale in Tangalle Beach

Hotel for Sale in Tangalle Beach

 • Tangalla
Rs 48,000,000
Commercial Space for Sale in Kuliyapitiya

Commercial Space for Sale in Kuliyapitiya

 • Kuliyapitiya
Rs 8,000,000
Commecial Building for Sale in Hanwella

Commecial Building for Sale in Hanwella

 • Hanwella
Rs 45,000,000
Rubber Estate Land for Sale in Ratnapura

Rubber Estate Land for Sale in Ratnapura

 • Ratnapura
Rs 40,000
දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට - පිලියන්දල

දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට - පිලියන්දල

 • Piliyandala
Rs 20,000,000
ඉක්මනින් හෝටලය සහිත ඉඩම විකිණීමට - වාරියපොල

ඉක්මනින් හෝටලය සහිත ඉඩම විකිණීමට - වාරියපොල

 • Wariyapola
Rs 33,000,000